top of page
Anchor 1

improvisation #1

2015/09/01 Tokyo,Japan

Music 

Tus Pham & Mel Azevedo

 

Video

E Zhang

 

 

Guest Appearance

Siyuan Feng,

Xiangping Wang ,

Yuki Hosoya, 

Shinro Hosoya, 

E Zhang,

Anchor 2

improvisation #2

2015/09/01 Tokyo,Japan

Music 

Tus Pham & Mel Azevedo

 

Video

E Zhang

 

 

Guest Appearance

Tus Pham 

E Zhang,

bottom of page